Goederenvervoer over de weg

 

Voor u van kunt gaan met uw eigen transportbedrijf, moet u voldoen aan wettelijke bepalingen, hoe groot of klien uw eigen transportbedrijk ook gaat zijn. Wilt u een transportbedrijf beginnen in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer wil zeggen het tegen betaling vervoeren van goederen voor derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.

 

 

 

 

goederenvervoer over de wegGoederenvervoer over de weg

Om het goederenvervoer over de weg in goede banen te leiden, stelt de overheid regels aan ondernemers en chauffeurs. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de naleving van deze regels. De belangrijkste eisen voor het goederenvervoer over de weg zijn vastgelegd in de Wet wegvervoer goederen (Wwg).

 

Vergunningen en documenten

Een ondernemer in het beroepsvervoer over de weg dient over een Eurovergunning te beschikken. Alleen ondernemers die kredietwaardig, betrouwbaar en vakbekwaam zijn, krijgen een vergunning.

Tot voor kort was voor wegvervoer binnen Nederland een vergunning binnenlands beroepsvervoer (transportvergunning) nodig. Deze vergunning is in 2009 afgeschaft. Er worden alleen nog Eurovergunningen afgegeven.

 

De Eurovergunning, ook wel communautaire vergunning genoemd, is verplicht voor:

  • Beroepsgoederenvervoer in Nederland voor vrachtauto's met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram.
  • Grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer binnen de Europese Unie (EU) met vrachtauto's die een maximum toegestaan gewicht hebben van meer dan 3.500 kilogram.

 

De Eurovergunning is aan te vragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Om in aanmerking te komen voor een Eurovergunning, moet de ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Kredietwaardigheid. De ondernemer toont aan over voldoende financiële middelen te beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming.
  • Vakbekwaamheid. De ondernemer toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.
  • Betrouwbaarheid. De ondernemer toont dit aan met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB) die hij via de gemeente kan aanvragen.
  • Inschrijving Kamer van Koophandel. De ondernemer toont dit aan met een uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Voor het zogeheten eigen vervoer geldt geen vergunningplicht. Dit is vervoer van goederen afkomstig van of op weg naar het eigen bedrijf. Eigen vervoer wordt voor eigen rekening verricht. De ondernemer moet wel kunnen aantonen dat het om eigen vervoer gaat. De site van EVO biedt meer informatie over eigen vervoer.

 

 

 

 

Wanneer heb ik een eurovergunning nodig en waar kan ik deze aanvragen?

 

Binnen Nederland moet u als beroepsvervoerder met een vrachtauto met een laadvermogen van meer dan 500 kilo beschikken over een eurovergunning (voorheen: transportvergunning). Ook binnen de Europese Unie moet u met een vrachtauto met een maximum toegestaan gewicht van meer dan 3.500 kilo beschikken over de eurovergunning. De eurovergunning kunt u aanvragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

 

Voorwaarden aanvragen eurovergunning

Om in aanmerking te komen voor een eurovergunning, moet u als ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

  • Kredietwaardigheid. U kunt aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming.
  • Vakbekwaamheid. U toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.
  • Betrouwbaarheid. U toont dit aan met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB) die u via Justitie of de gemeente kunt aanvragen.
  • Inschrijving Kamer van Koophandel. U toont dit aan met een uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.


CEMT-vergunning voor vervoer buiten de EU

Voor vervoer buiten de Europese Unie is in de meeste gevallen ook een ritmachtiging of een CEMT-vergunning nodig. Ook deze documenten zijn te verkrijgen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

 

Geen vergunningplicht voor eigen vervoer

Voor eigen vervoer geldt geen vergunningplicht. Dit is vervoer van goederen afkomstig van of op weg naar het eigen bedrijf. Eigen vervoer gebeurt voor eigen rekening. U moet wel kunnen aantonen dat het om eigen vervoer gaat.

 

Transportvergunning in 2009 afgeschaft

Voorheen was voor wegvervoer binnen Nederland een vergunning binnenlands beroepsvervoer (transportvergunning) nodig. Deze transportvergunning is in 2009 afgeschaft. Er worden alleen nog eurovergunningen afgegeven.

 

 

 

 

 

Kredietwaardigheid Goederenvervoer over de weg

De aanvrager moet kunnen beschikken over een kapitaal en reserves, benodigd voor een correcte aanvang en beheer van de onderneming. Als meer natuurlijke personen gezamenlijk als ondernemer optreden moeten zij gezamenlijk voldoen aan deze eis. Het bedrijfskapitaal is vastgesteld op 9.000 voor de eerste in te zetten vrachtauto en 5.000 voor iedere volgende vrachtauto. Bijv. voor twee auto's is dat dus 1 x 9.000 + 1 x 5.000 = euro 14.000. Onder vrachtauto wordt verstaan een solovrachtauto, een bestelbus of een combinatie van vrachtauto met aanhangwagen of trekker met oplegger. Het bedrijfskapitaal is het voor de onderneming beschikbare risicodragend vermogen, bestaande uit het eigen vermogen van de onderneming. Bij de grootte van het risicodragend vermogen mag eventueel een zgn. belegging in durfkapitaal volgens de artikelen 5.17 en 5.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden meegeteld. Deze regeling geldt uitsluitend voor beginnende ondernemers. De beschikbaarheid van het bedrijfskapitaal kan uitsluitend worden aangetoond met een gedetailleerde openingsbalans met toelichting en een daarbij behorende Verklaring inzake het minimaal aanwezige risicodragend kapitaal van een registeraccountant (RA) of een accountant-administratieconsulent (AA), die een beschrijving bevat van de op de openingsbalans opgenomen activa en passiva, onder vermelding van de daarbij toegepaste waarderingsgrondslagen en van het voor de grootte van de onderneming beschikbare risicodragend vermogen. Deze beschrijving mag niet ouder zijn dan twee maanden. Bij het aanvraagformulier om vergunning ontvangt de aanvrager een zgn. werkprogramma dat aan de accountant kan worden overhandigd ten behoeve van het opstellen van de verklaring.

 

 

Betrouwbaarheid Goederenvervoer over de weg

De betrouwbaarheid van natuurlijke personen en van rechtspersonen wordt aangetoond met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB). COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, van het Ministerie van Justitie geeft de IVB af. Rechtspersonen vragen de verklaring rechtstreeks aan bij COVOG. Natuurlijke personen vragen de verklaring via de gemeente van inwoning aan. Is de rechtsvorm van de onderneming een B.V., V.o.f. of C.V. etc. dan moet een integriteitsverklaring rechtspersoon worden aangevraagd. Betreft het een eenmanszaak op naam van de eigenaar dan vraagt de eigenaar een integriteitsverklaring natuurlijk persoon aan. Is de vakbekwaam bestuurder een procuratiehouder of bedrijfsleider, dan moet deze persoon apart een integriteitsverklaring natuurlijk persoon worden aangevraagd.

 

U kunt een integriteitsverklaring beroepsvervoer rechtspersoon (IVB/VOG - RP) aanvragen door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij het COVOG van het Ministerie van Justitie. een integriteitsverklaring beroepsvervoer natuurlijk persoon (IVB/VOG - NP) vraagt u aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. De aanvraagformulieren voor de IVB/VOG - RP en de IVB/VOG - NP kunt u tezamen met het aanvraagformulier voor de vergunning downloaden van de website van de NIWO. De gemeente voert uw gegevens in en stuurt de aanvraag door naar het COVOG. Dit orgaan beslist namens de Minister van Justitie of al dan niet een IVB/VOG wordt afgegeven. een beslissing op de aanvraag van een IVB/VOG - NP wordt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag genomen en een beslissing op de aanvraag om een IVB/VOG - RP binnen acht weken.

 

 

 

Vakbekwaamheid Goederenvervoer over de weg

Ter voldoening aan deze eis heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het vakdiploma van de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) en het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aangemerkt als erkend vakdiploma. Per 1 januari 2008 voert de divisie CCV van het CBR de examens uit in opdracht van de SEB. een ondernemer uit een andere EU-lidstaat dan Nederland mag ook een verklaring van vakbekwaamheid overleggen, die conform artikel 10 van Richtlijn 96/26/EG is afgegeven in een andere EU-lidstaat. De vakbekwaamheid voor de Eurovergunning kan alleen worden ingebracht door een bestuurder die in bezit is van een vakdiploma voor ondernemer in het binnenlands beroepsvervoer en een vakdiploma voor ondernemer in het grensoverschrijdend beroepsvervoer. De vakbekwaamheid moet worden ingebracht door degene die vanuit de plaats van vestiging permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerwerkzaamheden van de onderneming. Dit kan de ondernemer zelf, een directeur of een vennoot zijn. Het kan ook de procuratiehouder of bedrijfsleider zijn, mits vastgesteld is dat deze permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerwerkzaamheden. De NIWO stelt hiernaar een onderzoek in. Als meerdere personen leiding geven moet minimaal een voldoen aan de eis. Examen voor vakdiploma ondernemer goederenvervoer bij CCV naar boven

 

Onderzoek permanent en daadwerkelijk leidinggeven i.v.m. de inbreng van vakbekwaamheid

In geval de eigenaar van een eenmanszaak, een directeur van een besloten vennootschap of een vennoot van een vennootschap onder firma zelf in bezit is van het vakdiploma, wordt in beginsel aangenomen dat deze persoon permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerwerkzaamheden. Bij twijfel wordt een nader onderzoek in gesteld. In de overige gevallen wordt altijd een nader onderzoek ingesteld. Het betreft met name gevallen, waarin een procuratiehouder of bedrijfsleider van een eenmanszaak, besloten vennootschap of vennootschap onder firma in bezit is van het vakdiploma. Het onderzoek richt zich met name op de aard van de werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden, het aantal uren dat betrokkene werkzaam is, de honorering van de verrichte werkzaamheden en een eventueel dienstverband elders. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met omvang en aard van het bedrijf. De vakbekwaam te achten persoon moet in principe aan de volgende eisen voldoen:

 

loondienstverband, eventueel managementvergoeding / winstdeling;
redelijke beloning, waarbij wordt aangesloten bij relevante functieklassen uit de CAO;
volledige volmacht, bij uitzondering beperkte volmacht afhankelijk van de volmachten van de overige bestuurders;
inschrijving in Handelsregister;
bij grote bedrijven ( > 10 vrachtauto's ) fulltime werkzaam in een leidinggevende positie;
bij kleine bedrijven ( < of = 10 vrachtauto's ) een redelijk aantal uren werkzaam in een leidinggevende positie, afhankelijk van de aard en de grootte van het bedrijf;
geen functie elders, tenzij de omvang van de betrokken bedrijven dit toelaat en / of de functie in nauwe relatie staat tot het bedrijf.

 

 

 

Rijden zonder eurovergunning

Het rijden zonder een geldige eurovergunningin het Goederenvervoer over de weg kan een behoorlijke boete opleveren.

Het verrichten van beroepsvervoer zonder een communautaire vergunning levert 120 sanctiepunten op. Als we snel rekenen is dat 3.480 euro (120 punten maal 29 euro). Er moet nog afgerond worden, op hele honderden euro naar beneden. Dus de boete zal uitkomen op 3.400 euro.

 

Overigens kan men een mechanisch hulpmiddel aan brengen of doen aanbrengen op de vrachtauto waarmee de overtreding is gepleegd waardoor wordt verhinderd dat de vrachtauto wordt weggereden, teneinde de overtreding te doen ophouden.

 

op deze site kun je zien hoeveel sanctiepunten een overtreding oplevert:

De waarde van 1 sanctiepunt is gelijk aan een transactie van 29 of twee uren taakstraf of een dag gevangenisstraf

Als laatste stap in de beoordeling dient eventueel afronding plaats te vinden. Met de tussenresultaten die ontstaan als gevolg van de verschillende omstandigheden of meer feiten wordt doorgerekend tot de uiteindelijke hoogte van het transactiebedrag of de richteis berekend is. Pas op dat moment vindt afronding plaats. De afronding vindt altijd plaats in het voordeel van de verdachte, derhalve altijd naar beneden en wel als volgt:

 

0 t/m 100 afronden op 5
101 t/m 500 afronden op 10
501 t/m 1000 afronden op 50
1001 t/m 5000 afronden op 100
5001 en hoger afronden op 500

 

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl