De NIWO Vergunning huren of verhuren

 

Een niwo vergunning kunt u niet (ver)huren, een vergunning is gebonden aan een bepaalde onderneming en mag niet door derden worden gebruikt.


Met enige regelmaat verschijnen er ook publicaties waarin vakdiploma's (ook wel getuigschriften van vakbekwaamheid genoemd) voor het beroepsgoederenvervoer te huur worden aangeboden. Het (ver)huren van vakdiploma's veronderstelt dat er sprake is van een (tijdelijke) situatie waarbij de vakbekwame persoon niet permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten binnen een onderneming. De NIWO acht onder deze omstandigheden op voorhand niet aannemelijk dat op de juiste wijze aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan, zodat een aanvraag om vergunning kan worden afgewezen of een bestaande vergunning kan worden ingetrokken. Nadere informatie over de eis van vakbekwaamheid kunt u vinden op de website of u kunt hierover contact met ons opnemen.

 

 

 

Wegvervoer niwo vergunning

 

De niwo vergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de niwo vergunning. Wilt u een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u dus eerst een niwo vergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.

 

Bent u in bezit van de niwo vergunning dan kunt u voor uw voertuigen vergunningbewijzen aanvragen. Met een Eurovergunningbewijs aan boord van uw voertuigen mag vervoer gedaan worden binnen de grenzen van de Europese Unie, alleen aan cabotage (binnenlands vervoer in een andere lidstaat) worden beperkingen gesteld. Als u buiten de Europese Unie wilt vervoeren, dan heeft u naast de niwo vergunning aanvullende ritmachtigingen nodig of een CEMT-vergunning. De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd.

 

ondernemersdiploma getuigschrift vakbekwaamheid beroepsvervoerU komt in aanmerking voor een Eurovergunning als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

Vestiging

De onderneming moet kunnen beschikken over een reële vestiging in Nederland. Een reële vestiging houdt in dat er sprake is van een werkelijke en duurzame vestiging.

Kredietwaardigheid

U bent kredietwaardig als u over voldoende financiële middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming. U moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als u een voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat u inzet. Dus stel u heeft drie voertuigen in uw bezit dan is het: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van eigen vermogen of een achtergestelde (durfkapitaal)lening. U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en een verklaring van een AA- of RA-accountant.

ondernemersdiploma getuigschrift vakbekwaamheid beroepsvervoerVakbekwaamheid

De vervoersmanager, degene die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden, moet vakbekwaam zijn. Dit wordt aangetoond met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer. Het CCV neemt het examen af voor het vakdiploma ondernemer beroepsvervoer. Als meerdere personen leiding geven moet minimaal één voldoen aan de eis. De vervoersmanager moet in de Europese Unie wonen. Als de eigenaar, vennoot of directeur zelf het vakdiploma bezit, dan is deze persoon de vervoersmanager. Is de onderneming niet zelf in bezit is van het vakdiploma, dan kan zij een vervoersmanager aantrekken, bijvoorbeeld een procuratiehouder of bedrijfsleider. Voorwaarde is dat de NIWO kan vaststellen dat de vervoersmanager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden en dat er een reële band is met de onderneming. De NIWO stelt in die gevallen altijd een onderzoek in.

Betrouwbaarheid

U toont dit aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af. Als de rechtsvorm van uw onderneming een B.V., V.o.f. of maatschap is, dan vraagt u de VOG aan bij COVOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie met het formulier VOG RP (rechtspersonen). Is uw rechtsvorm een eenmanszaak, dan vraagt u de VOG aan via uw gemeente met het formulier VOG NP (natuurlijke personen), versie voor de wegvervoerondernemer.
Alleen als er een externe vervoersmanager is aangetrokken (zie vakbekwaamheid), dan moet voor deze persoon apart een VOG aangevraagd worden via de gemeente met het formulier VOG NP, versie voor de vervoersmanager.

Wet Bibob

De NIWO kan een Eurovergunning weigeren of intrekken op basis van een advies van Bureau Bibob. In het Bibob-advies staat of en in welke mate er gevaar bestaat dat de Eurovergunning voor criminele activiteiten wordt of zal worden misbruikt. De NIWO vraagt alleen een Bibob-advies aan, als daar aanleiding toe is.

Kamer van koophandel inschrijving

U toont dit aan met een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl