Ondernemersdiploma voor het beroepsvervoer

 

 

 

Waarom het ondernemersdiploma (vakdiploma) en de vergunning?

 

In het Beroeps Vervoer is een opleiding dat de afgelopen jaren ontwikkeld heeft voor het wettelijk voorgeschreven ondernemersdiploma voor het beroepsvervoer. Het ondernemersdiploma (vakdiploma) is een van de eisen voor de vergunning. Je hebt een vergunning nodig volgens EU en Nationale wetgeving voor het goederenvervoer als je vervoer doet voor derden tegen betaling met een voertuig dat een laadvermogen heeft van meer dan 500 kilogram. Het maakt daarbij niet uit of het voertuig dat je inzet eigendom, lease of huur is.

Het ondernemersdiploma - ook wel vakdiploma of getuigschrift vakbekwaamheid - heb je nodig als je als zelfstandig ondernemer in het beroepsgoederenvervoer of beroepspersonenvervoer wilt gaan ondernemen en is een van de drie eisen voor de vergunning. Dit geldt bijvoorbeeld voor de transportondernemer, zzp-er in het transport, koerier en zzp-er in het transport. Het vakdiploma is een van de drie eisen voor de NIWO eurovergunning. Je komt in aanmerking voor een Eurovergunning als je voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

 • Vakbekwaamheid: je toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.
 • Kredietwaardigheid: je toont aan over voldoende financiele middelen te beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming.
 • Betrouwbaarheid: je toont dit aan met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (verklaring van goed gedrag), die je via Justitie of de gemeente kunt aanvragen.

 

Het Beroeps Vervoer Opleidingsinstituut TLEC heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de opleidingen voor het wettelijk voorgeschreven ondernemersdiploma voor het beroepsvervoer over de weg. Dit diploma is één van de eisen om een ondernemersvergunning te kunnen aanvragen voor het beroepspersonenvervoer en beroepsgoederenvervoer. De eigenaar en docent(en) hebben een jarenlange ervaring in het succesvol opleiden van vele kandidaten. Het Beroeps Vervoer Opleidingsinstituut TLEC is geaccrediteerd door de KIWA en daarmee gecertificeerd opleider Transport & Logistiek.

De basis van onze opleidingen vormt het in eigen beheer en doelgericht geschreven lesmateriaal, dat steeds wordt aangepast aan de laatste ontwikkelingen, wetten en exameneisen. Hierdoor en door de zeer persoonlijke begeleiding hebben gemotiveerde kandidaten een ver boven gemiddelde kans om te slagen voor de examens.

Wat de ondernemersopleidingen voor het beroepsvervoer verder inhouden, kunt u rustig op onze website nalezen.

 

Ondernemersdiploma

Uitleg ondernemersdiplomaberoepsvervoer

 

ondernemersdiploma getuigschrift vakbekwaamheid beroepsvervoerHet ondernemersdiploma - ook wel vakdiploma of getuigschrift vakbekwaamheid - heb je nodig als je als zelfstandig ondernemer in het vergunningsplichtige beroepsgoederenvervoer wilt gaan ondernemen, denk daarbij aan:

 

 • transport ondernemer
 • koerier
 • eigen rijder
 • zzp-er in transport

 

Beroepsgoederenvervoer wil zeggen je tegen betaling vervoer doet van goederen voor derden met een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer. Om dit vervoer te mogen doen moet je een vergunning hebben van de NIWO. Deze vergunning krijg je als je vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar bent.

Voor je van start gaat als zelfstandige in het transport, moet je in bezit zijn van een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Er is geen mogelijkheid voor een tijdelijke vergunning, ook niet als je bezig bent met je studie bijvoorbeeld. Je kunt pas met je transportbedrijf beginnen en beroepsvervoer verrichten als je over een vergunning beschikt en je kunt pas een vergunning aanvragen als je vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar bent. lees hier verder over eigen transportbedrijf beginnen

 

Transportondernemer en koerier

De grens tussen transportondernemer en koerier is het laadvermogen. Bij een laadvermogen onder de 500 kilogram. is er geen vergunningplicht. Om dit onderscheid te maken worden de bedrijven die auto's inzetten met een laadvermogen meer dan 500 kilogram transportbedrijven genoemd. Daaronder de koerkiersbedrijven. Toch zijn er genoeg koeriersbedrijven die ook een voertuig inzetten met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram en dus vergunningsplichtig zijn.

Voor de koeriers kan het hebben van een vergunning een meerwaarde zijn voor hun klanten. Hoewel de auto's die ingezet worden misschien een laadvermogen onder de 500 kilogram hebben, kan je als koerier dan toch transport aanbieden die de 500 kilogram te boven gaan door een auto in te huren bijvoorbeeld.

Vergunningplichtgrens van 500 naar 0 kg ?

Een andere reden om als koerier toch al je ondernemerdiploma te halen: gaat de vergunningsplicht van 500 kg laadvermogen naar 0 kg laadvermogen in Nederland? In het sociaal akkoord 2013 heeft men dit opgenomen en aan de regering aangeboden. Dit zou dan gaan betekenen dat niet alleen de transportondernemer een vergunning nodig heeft, maar ook de koeriersbedrijven. Het kan dus verstandig zijn om nu al te zorgen voor je vakbekwaamheid transport ondernemer diploma.

De Stichting van de Arbeid is van mening dat verdere liberalisering van de Europese transportmarkt op dit moment ongewenst is en dat de Nederlandse regering dit in het kader van overleg over de cabotagewetgeving zou moeten betrekken. Er is een eenduidige interpretatie nodig van alle voor de transportsector relevante wet- en regelgeving, waaronder de cabotagewetgeving. De Stichting vraagt het kabinet de volgende punten te realiseren. Om de naleving en handhaving van de specifiek voor de transportsector gelden wet- en regelgeving te bevorderen, wordt de samenwerking tussen alle betrokken inspectiediensten, alsmede de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie versterkt. Bij de aanpak van schijnzelfstandigheid wordt de werkingssfeer van de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) uitgebreid, waarbij het laadvermogen dat bepalend is voor de noodzaak van een vergunning wordt verlaagd van 500 naar 0 kg. En De Stichting van de Arbeid dringt aan op afspraken over minimale voorwaar- den waaraan uitzendbureaus moeten voldoen en waarop zij worden getoetst voorr de afgifte van een aanwijzingsbeschikking in het kader van de Wet Wegvervoer Goederen.

 

Een zzper in het transport mag zich ook niet zomaar verhuren.

Een chauffeur die niet zelf in het bezit is van een vergunning mag zich niet verhuren aan een transportbedrijf en rijden met de vergunning van dat bedrijf. een transportbedrijf mag alleen gebruik maken van chauffeurs die:

 • bij het bedrijf in loondienst zijn, aan te tonen met een verklaring van dienstbetrekking of
 • ingehuurd zijn via een uitzendbureau dat erkend is door de IVW voor het verhuren van chauffeurs.

 

Collegiale inleen
Er kan wel tijdelijk gebruik worden gemaakt van een chauffeur van een ander transportbedrijf (collegiale inleen), maar dan moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • het bedrijf dat de chauffeur ter beschikking stelt is in bezit van een (Euro-)vergunning en de chauffeur kan een verklaring van dienstbetrekking tonen;
 • de chauffeur wordt ter beschikking gesteld door het andere bedrijf zonder winstoogmerk en bij wijze van hulpbetoon;
 • de inleen vindt plaats voor beperkte tijd.

 

ZZPer met vergunning mag zich wel verhuren aan transportbedrijf
een ZZPer mag zichzelf verhuren aan een ander transportbedrijf, maar dan moet de ZZPer wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de ZZPer beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;
 • de ZZPer beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease of huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn.
 • het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de ZZPer.

 

lees verder over wat je nodig hebt om zzp-er in het transport te worden

 

Eigen Rijder

De term eigen rijder en zzp-er transport is uitgevonden om aan te geven dat je een zelfstandige transportondernemer bent met (meestal 1 auto, al dan niet in eigendom) en zonder personeel. Er is hier een belangrijk woord terug te vinden. Namelijk zelfstandige. Dat houdt in dat je een ondernemer bent en dus je als ondernemer moet gedragen, of te wel je hebt de verantwoordelijkheid over een onderneming. Je bent dus als eigen rijder geen werknemer meer!

 

Vaak wil de eigen rijder zich toch nog meer vergelijken met de werknemer dan de ondernemer. Veelal hoor je klagen dat eeneigen metselaar in de bouw zich gewoon kan verhuren en in de transportwereld kan dat niet zomaar. Je moet wel in je achterhoofd houden dat je een ondernemer (onderneming) bent en geen werknemer, dus moet je de regels voor de ondernemer (onderneming) volgen.

Om een metselonderneming te zijn moet je geen metseldiploma hebben. Om een transportonderneming te mogen zijn moet je een transportvergunning hebben. Zo is dat nu eenmaal. Dus als eigen metselaar in de metselwereld ben je eigenlijk een metselonderneming en die kan gewoon aan de slag. Maar als eigen rijder in de transportwereld ben je een transportonderneming en die hebben een vergunning nodig. lees verder lezen over eigen rijder worden

 

 

ondernemersdiploma getuigschrift vakbekwaamheid beroepsvervoerVergunning

Je komt in aanmerking voor een Eurovergunning als ujevoldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Kredietwaardigheid: u toont aan over voldoende financiele middelen te beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming.
 • Vakbekwaamheid: u toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.
 • Betrouwbaarheid: u toont dit aan met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB), die u via Justitie of de gemeente kunt aanvragen.
 • Inschrijving KvK: u toont dit aan met een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd. De geldigheidsduur van de Eurovergunningbewijzen is gelijk aan die van het originele exemplaar. Als niet meer aan de gestelde eisen wordt voldaan, trekt de NIWO de vergunning in.

 

Kredietwaardigheid bij het beginnen van een eigen transportbedrijf

De aanvrager moet kunnen beschikken over een kapitaal en reserves, benodigd voor een correcte aanvang en beheer van de onderneming. Als meer natuurlijke personen gezamenlijk als ondernemer optreden moeten zij gezamenlijk voldoen aan deze eis. Het bedrijfskapitaal is vastgesteld op 9.000 voor de eerste in te zetten vrachtauto en 5.000 voor iedere volgende vrachtauto. Bijv. voor twee auto's is dat dus 1 x 9.000 + 1 x 5.000 = euro 14.000. Onder vrachtauto wordt verstaan een solovrachtauto, een bestelbus of een combinatie van vrachtauto met aanhangwagen of trekker met oplegger. Het bedrijfskapitaal is het voor de onderneming beschikbare risicodragend vermogen, bestaande uit het eigen vermogen van de onderneming. Bij de grootte van het risicodragend vermogen mag eventueel een zgn. belegging in durfkapitaal volgens de artikelen 5.17 en 5.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden meegeteld. Deze regeling geldt uitsluitend voor beginnende ondernemers. De beschikbaarheid van het bedrijfskapitaal kan uitsluitend worden aangetoond met een gedetailleerde openingsbalans met toelichting en een daarbij behorende Verklaring inzake het minimaal aanwezige risicodragend kapitaal van een registeraccountant (RA) of een accountant-administratieconsulent (AA), die een beschrijving bevat van de op de openingsbalans opgenomen activa en passiva, onder vermelding van de daarbij toegepaste waarderingsgrondslagen en van het voor de grootte van de onderneming beschikbare risicodragend vermogen. Deze beschrijving mag niet ouder zijn dan twee maanden. Bij het aanvraagformulier om vergunning ontvangt de aanvrager een zgn. werkprogramma dat aan de accountant kan worden overhandigd ten behoeve van het opstellen van de verklaring.

 

Betrouwbaarheid bij het beginnen van een transportbedrijf

De betrouwbaarheid van natuurlijke personen en van rechtspersonen wordt aangetoond met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB). COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, van het Ministerie van Justitie geeft de IVB af. Rechtspersonen vragen de verklaring rechtstreeks aan bij COVOG. Natuurlijke personen vragen de verklaring via de gemeente van inwoning aan. Is de rechtsvorm van de onderneming een B.V., V.o.f. of C.V. etc. dan moet een integriteitsverklaring rechtspersoon worden aangevraagd. Betreft het een eenmanszaak op naam van de eigenaar dan vraagt de eigenaar een integriteitsverklaring natuurlijk persoon aan. Is de vakbekwaam bestuurder een procuratiehouder of bedrijfsleider, dan moet deze persoon apart een integriteitsverklaring natuurlijk persoon worden aangevraagd.

U kunt een integriteitsverklaring beroepsvervoer rechtspersoon (IVB/VOG - RP) aanvragen door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij het COVOG van het Ministerie van Justitie. een integriteitsverklaring beroepsvervoer natuurlijk persoon (IVB/VOG - NP) vraagt u aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. De aanvraagformulieren voor de IVB/VOG - RP en de IVB/VOG - NP kunt u tezamen met het aanvraagformulier voor de vergunning downloaden van de website van de NIWO. De gemeente voert uw gegevens in en stuurt de aanvraag door naar het COVOG. Dit orgaan beslist namens de Minister van Justitie of al dan niet een IVB/VOG wordt afgegeven. een beslissing op de aanvraag van een IVB/VOG - NP wordt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag genomen en een beslissing op de aanvraag om een IVB/VOG - RP binnen acht weken.

 

Vakbekwaamheid bij het beginnen van een eigen transportbedrijf

Ter voldoening aan deze eis heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het vakdiploma van de divisie CCV van het CBR aangemerkt als erkend vakdiploma. een ondernemer uit een andere EU-lidstaat dan Nederland mag ook een verklaring van vakbekwaamheid overleggen, die conform artikel 10 van Richtlijn 96/26/EG is afgegeven in een andere EU-lidstaat. De vakbekwaamheid voor de Eurovergunning kan alleen worden ingebracht door een bestuurder die in bezit is van een vakdiploma voor ondernemer in het binnenlands beroepsvervoer en een vakdiploma voor ondernemer in het grensoverschrijdend beroepsvervoer. De vakbekwaamheid moet worden ingebracht door degene die vanuit de plaats van vestiging permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerwerkzaamheden van de onderneming. Dit kan de ondernemer zelf, een directeur of een vennoot zijn. Het kan ook de procuratiehouder of bedrijfsleider zijn, mits vastgesteld is dat deze permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerwerkzaamheden. De NIWO stelt hiernaar een onderzoek in. Als meerdere personen leiding geven moet minimaal een voldoen aan de eis. Examen voor vakdiploma ondernemer goederenvervoer bij CCV naar boven

Onderzoek permanent en daadwerkelijk leidinggeven i.v.m. de inbreng van vakbekwaamheid
In geval de eigenaar van een eenmanszaak, een directeur van een besloten vennootschap of een vennoot van een vennootschap onder firma zelf in bezit is van het vakdiploma, wordt in beginsel aangenomen dat deze persoon permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerwerkzaamheden. Bij twijfel wordt een nader onderzoek in gesteld. In de overige gevallen wordt altijd een nader onderzoek ingesteld. Het betreft met name gevallen, waarin een procuratiehouder of bedrijfsleider van een eenmanszaak, besloten vennootschap of vennootschap onder firma in bezit is van het vakdiploma. Het onderzoek richt zich met name op de aard van de werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden, het aantal uren dat betrokkene werkzaam is, de honorering van de verrichte werkzaamheden en een eventueel dienstverband elders. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met omvang en aard van het bedrijf. De vakbekwaam te achten persoon moet in principe aan de volgende eisen voldoen:

loondienstverband, eventueel managementvergoeding / winstdeling;
redelijke beloning, waarbij wordt aangesloten bij relevante functieklassen uit de CAO;
volledige volmacht, bij uitzondering beperkte volmacht afhankelijk van de volmachten van de overige bestuurders;
inschrijving in Handelsregister;
bij grote bedrijven ( > 10 vrachtauto's ) fulltime werkzaam in een leidinggevende positie;
bij kleine bedrijven ( < of = 10 vrachtauto's ) een redelijk aantal uren werkzaam in een leidinggevende positie, afhankelijk van de aard en de grootte van het bedrijf;
geen functie elders, tenzij de omvang van de betrokken bedrijven dit toelaat en / of de functie in nauwe relatie staat tot het bedrijf.

 

boete rijden zonder eurovergunning

Het rijden zonder een geldige eurovergunning kan een behoorlijke boete opleveren.

Het verrichten van beroepsvervoer zonder een communautaire vergunning levert 120 sanctiepunten op. Als we snel rekenen is dat 3.480 euro (120 punten maal 29 euro). Er moet nog afgerond worden, op hele honderden euro naar beneden. Dus de boete zal uitkomen op 3.400 euro.

Overigens kan men een mechanisch hulpmiddel aan brengen of doen aanbrengen op de vrachtauto waarmee de overtreding is gepleegd waardoor wordt verhinderd dat de vrachtauto wordt weggereden, teneinde de overtreding te doen ophouden.

op deze site kun je zien hoeveel sanctiepunten een overtreding oplevert:

De waarde van 1 sanctiepunt is gelijk aan een transactie van 29 of twee uren taakstraf of een dag gevangenisstraf

Als laatste stap in de beoordeling dient eventueel afronding plaats te vinden. Met de tussenresultaten die ontstaan als gevolg van de verschillende omstandigheden of meer feiten wordt doorgerekend tot de uiteindelijke hoogte van het transactiebedrag of de richteis berekend is. Pas op dat moment vindt afronding plaats. De afronding vindt altijd plaats in het voordeel van de verdachte, derhalve altijd naar beneden en wel als volgt:

0 t/m 100 afronden op 5
101 t/m 500 afronden op 10
501 t/m 1000 afronden op 50
1001 t/m 5000 afronden op 100
5001 en hoger afronden op 500

 

Aanvragen vergunning voor eigen transportbedrijf

Een aanvraagformulier voor de Eurovergunning kunt u bij de NIWO bestellen of downloaden. Hier een korte checklist aanvraag Eurovergunning transport ondernemer een volledige aanvraag bestaat uit:

1. Aanvraagformulier Eurovergunning
2. Uittreksel Kamer van Koophandel
3. Accountantsverklaring en balans met toelichting
4. Kopie vakdiploma binnenlands beroepsvervoer en grensoverschrijdend beroepsvervoer of beschikking ontheffing
5. Integriteitverklaring van de rechtspersoon en/of integriteitverklaring van de natuurlijk persoon

Na ontvangst van uw aanvraag stuurt de NIWO u een acceptgiro. De behandelingskosten bedragen 235,00 excl. btw. Als alle benodigde stukken binnen zijn en het bedrag is ontvangen, wordt er binnen acht weken beslist. Voldoet u aan alle eisen, dan wordt de aanvraag toegewezen. Bij afwijzing kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen bij de NIWO.

Als uw vergunningaanvraag is toegewezen, ontvangt u hiervan een beschikking. Vanaf dat moment kunt u Eurovergunningbewijzen (zgn.Eurokopieen) opnemen voor uw voertuigen. U ontvangt een origineel exemplaar van de Eurovergunning. Het origineel moet op kantoor blijven. U kunt daarvan afgeleide Eurokopieen bij de NIWO opnemen voor uw voertuigen. Deze Eurokopie gaat met het voertuig mee. Dit voertuig mag dan zowel binnenlands als grensoverschrijdend goederen gaan vervoeren voor derden.

Tarieven vergunning voor een eigen transportbedrijf

 • Aanvraag Eurovergunning 235,00
 • Verlenging Eurovergunning 120,00
 • Aanvraag wijziging rechtsvorm 165,00
 • Aanvraag toestemming tijdelijke voortzetting 40,00
 • Aanvraag blijvende voortzetting 235,00
 • Afgifte binnenlands vergunningbewijs 28,35
 • Afgifte Eurovergunningbewijs 28,35

Heffing per jaar

 • Afgifte Eurovergunningbewijs 28,35
 • Per vrachtauto/vergunningbewijs 21,50

Alle genoemde bedragen zijn excl. btw.

zie hier voor de meest actuele tarieven

 

 

Wanneer je het ondernemersdiploma (Getuigschrift Vakbekwaamheid) wilt behalen zijn er verschillende modules te volgen.

 

 • bedrijfsmanagement
 • personeelsmanagment
 • wegvervoer goederen
 • calculatie
 • finaniceel management

 

Voor meer informatie over de modules voor het ondernemersdiploma beroepsvervoer klik hier.

 

De cursus voor het ondernemersdiploma beroepsvervoer

Om je voor te bereiden op het examen voor het ondernemersdiploma beroepsvervoer kun je bij TLEC de cursus voor het ondernemersdiploma volgen. Er zijn basis twee mogelijkheden om de cursus voor het ondernemersdiploma te volgen:

 • e-learning (zelf/thuisstudie)
 • klassikaal (les in een klaslokaal)

 

Je kunt de (digitale) cursus boeken aanschaffen en dan met zelfstudie of e-learning aan de slag gaan. Maar je kunt ook een cursus volgen waarbij je in de klas les krijgt van ons team van docenten. Of je maakt de combinatie. Je begint met de zelfstudie en volgt daarna nog voor (bepaalde) modules les. Het voordeel van zelfstudie is dat je alles in eigen tijd kunt indelen, je hoeft niet naar lesdagen te komen immers. Het voordeel van klassikale cursussen is juist dat tijdens de lesdagen de docent je helpt om de rode draad te vinden. Zeker bij de rekenmodules calculatie en financieel management is de les in de klas een meerwaarde omdat de docent je helpt in hoe je de rekenvraagstukken het beste oplost. Wij hebben met onze edities voor elk budget en studiewens een oplossing

 • TLEC heeft 3 cursus edities passend bij jouw budget en wensen:

  1. Het pakket ECONOMY bevat digitale lesboeken, digitale naslagwerken/wetboeken en het online oefenen.

  2. Het pakket COMFORT bevat digitale lesboeken, digitale naslagwerken/wetboeken en het online oefenen. Daarnaast heb je toegang tot onze video's en ondersteuning via e-mail en telefoon.

  3. Het pakket PREMIUM bevat digitale lesboeken, digitale naslagwerken/wetboeken en het online oefenen, video's, ondersteuning, maar ook heb je er ook nog papieren les- en werkboeken erbij.

  Elke van bovenstaande pakketten kan gekozen worden met of zonder lesdagen (voor 1 of meerdere modules). Kies je voor lesdagen dan kun je deze dagen vrij kiezen uit onze beschikbare planning. De lesdagen kun je ook kosteloos verplaatsen. De prijslijst voor de cursussen kun je hier vinden.

 

Wij verzorgen de klassikale cursus op Montfoort bij Utrecht. Je kunt via onze planning helemaal zelf kiezen welke modules je wanneer volgt. zo kun je dus jouw agenda aanpassen op onze planning. Je mag met elke willekeurige module beginnen en de modules in elke willekeurige volgorde volgen. Je hoeft dus niet te wachten op het volgend cursusblok, maar kunt meteen instromen. Je lesdag keuze is gegarandeerd op onze locatie Montfoort-Utrecht. wij annuleren of verzetten je lesdag niet omdat er te weinig deelnemers zouden zijn op onze hoofdlocatie in Utrecht-Montfoort.

 

In montfoort (bij utrecht) bieden wij de lesdagen in een hoge frequentie aan,heb je volgende week wat extra tijd, dan kun je nog snel inspringen. dit is vooral handig als je in een bepaald seizoen het wat rustiger hebt en je de vrijheid wil hebben om van dat seizoen maximaal te profiteren. Je hoeft immers niet lang te wachten tot die ene module weer eens voorbij komt.

 

Je kunt de boeken en/of cursusdagen bij ons in een compleet pakket aanschaffen, of per module bestellen. Bij bestellen per losse module kun je de kosten spreiden. Bij bestellen van complete pakket hebben we een korting in de prijs verwerkt. Kijk voor meer informatie bij onze cursusprijzen voor het ondernemersdiploma.

 

Het examen doe je bij het CCV. De examens zijn per computer, je kunt elke werkdag terecht op de computer examen locaties. De examens doe je per module en kun je allemaal heel makkelijk zelf aanvragen en inplannen. Je hebt dus voor een groot deel zelf in de hand wanneer je jouw examen gaat doen. Mogelijk heb je al diplomas die je een vrijstelling opleveren voor bepaalde modules. Je kunt bij het examenbureau je diplomas laten controleren en zijn beslissen of je dan een vrijstelling kunt krijgen.

 

 

Het examen

Om je voor te bereiden op het examen voor het ondernemersdiploma beroepsvervoer kun je bij TLEC de cursus voor het ondernemersdiploma volgen. Je kunt de (digitale) cursus boeken aanschaffen en dan met zelfstudie of e-learning aan de slag gaan. Maar je kunt ook een cursus volgen waarbij je in de klas les krijgt van ons team van docenten. Of je maakt de combinatie. Je begint met de zelfstudie en volgt daarna nog voor (bepaalde) modules les.

 

 

Waarom voor TLEC kiezen ?

 

Bij het kopen van een auto zit je uren te vergelijken over de modellen, merken, opties, en zo verder. Je gaat eens bij de dealer kijken naar de auto, er in zitten, beleven. Je doet een proefrit. Maar bij het kopen van een cursus, waar je je geld en je tijd voor moet investeren bepaal je de keuze op basis van een website, een prijslijst en locatie. Wordt het niet eens tijd dat je ook een proefrit maakt ?

Wat maakt onze cursus nu anders dan andere? Waarom zou je kiezen voor TLEC voor jouw ondernemersdiploma? Wij bieden, ten opzichte van de concurrentie, op een aantal vlakken een unieke service. Twijfel je ? Kom gratis en zonder verder verplichting een deel van onze lesdag volgen. Je kunt dan zelf oordelen of vraag een inlogcode aan voor ons gasten inloggedeelte. Je kunt dan ons lesmateriaal bekijken.

 

 • LESDAG GARANTIE - Afhankelijk van de locaties annuleren wij geen lesdagen wegens te weining deelnemers.
 • VERSCHILLENDE PAKKET KEUZE - Kies de boeken die bij jouw behoefte en budget passen.
 • BEREIKBAAR 7 DAGEN PER WEEK- Via de email en de telefoon
 • LESDAGEN GRATIS VERZETTEN - Je mag kosteloos en zo vaak je wilt je lesdagen verzetten
 • BEPAAL ZELF JE LESDAGEN - je kiest zelf je lesdagen uit onze planning en daarmee bepaal je zelf je tempo
 • GEEN VOORLEZEN - Tijdens de klassikale cursusdagen duidelijke uitleg, zelf je vragen stellen en een compacte samenvatting van de lesstof op papier
 • DOCENTEN UIT DE PRAKTIJK - en hebben zelf het vakdiploma en ervaring als zelfstandig ondernemer.
 • MODULAIR - Werk je modules en examens in je eigen tempo door
 • ONTWIKKELING IN EIGEN BEHEER - In begrijpelijke taal geschreven en aangepast aan de laatste exameneisen.
 • OEFENVRAGEN EN OEFENEXAMENS - oefenvragen en oefenexamen zitten in de cursus erbij
 • ANTWOORDEN - Zijn inbegrepen, daar hoeft u niets extra's voor te betalen
 • NASLAGWERKEN - Die krijgt u bij de examens en cursus.
 • HOGE SLAGINGSPERCENTAGES

 

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl